Wiekslag 229, 3815 GH Amersfoort

Levens veranderen met één glimlach tegelijk!
Bel Ons

0338870098

Openingstijden

Maandag tot en met Donderdag: 8:00 - 17:00

Wiekslag 229, 3815 GH Amersfoort

Levens veranderen met één glimlach tegelijk!
Bel Ons

0338870098

Openingstijden

Maandag tot en met Donderdag: 8:00 - 17:00

Afspraak boeken

Je perfecte glimlach is een klik verder!

ALGEMENE VOORWAARDEN - MondZorgAmersfoort

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens “MondZorgAmersfoort” worden verricht.

Tarieven

 • De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NZA.
 • MondZorgAmersfoort behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen.
 • Voor behandelingen boven €250,00 wordt een begroting opgesteld.

Vergoeding zorgverzekeraars

 • Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
 • MondZorgAmersfoort heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
 • MondZorgAmersfoort kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoeding van de behandelingen. U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt.

Afspraken

 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.
 • Afspraken kunt u per email annuleren op: info@mondzorgamersfoort.nl. Als u uw afspraak per e-email annuleert dient u van ons schriftelijk bevestiging te hebben gehad of dat uw annulering in goede orde is ontvangen.
 • Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Er wordt 75% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Bij het maken van een eerste afspraak ontvangt u een afspraak bevestiging per email.
 • Vervolgafspraken worden altijd per e-mail aan u bevestigd.
 • Indien de mondhygiënist verhinderd is (door bijv. ziekte) dan kan het voorkomen dat een behandeling wordt overgenomen door een collega. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij met u een nieuwe afspraak maken.
 • Wij stellen het op prijs als er veranderingen zijn omtrent uw persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) u dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.

 

Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het eerste bezoek (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden.
 • Medewerkers bij “MondzorgAmersfoort” hebben een beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Gegevens die u ons toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid/medicijnen.

Rapportage en informatie

 • De mondhygiënist stuurt op verzoek een rapportage brief naar uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.
 • De mondhygiënist kan met uw toestemming gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.).

Behandeling

 • Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.
 • Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over: uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
 • De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling: aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is; aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is; aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).
 • Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.
 • U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

MondZorgAmersfoort hanteert de volgende algemene betalingsvoorwaarden:

1. De kosten van de behandeling van minderjarigen die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij schriftelijk met hun wettelijke vertegenwoordigers is overeengekomen dat deze de kosten voldoen.

2. De mondhygiënist berekent de kosten van behandeling ingevolge het uurtarief, zoals dit door de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) is vastgesteld.

3. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de mondhygiënist zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De mondhygiënist hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van de voorgenomen behandeling.

4. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en / of ingrijpende behandeling kan de patiënt schriftelijk geïnformeerd worden over het begrote mondhygiënistenhonorarium. Bijzondere omstandigheden en prijswijzigingen voorbehouden, kan van dit totaalbedrag worden afgeweken tot maximaal 15 %; bij wijziging van het behandelingsplan, of onvoorziene complicaties tijdens de behandeling informeert de mondhygiënist de patiënt schriftelijk.

5. Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient men binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk tot de mondhygiënist te richten. Terugbezorging van door de mondhygiënist geplaatste werkstukken laat de verplichting tot betaling onverlet.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt wenst te klagen bij de NVM of elders over tarief en / of behandeling. De mondhygiënist wordt per omgaande op de hoogte gesteld.

7. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te geschieden.

8. Bij betalingsachterstand is de mondhygiënist gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

9. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen, komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Door het maken van een afspraak bij MondZorgAmersfoort verklaren patiënten c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers zich tevens akkoord met deze algemene betalingsvoorwaarden.

Veelgestelde Vragen:

Als je vragen hebt over een factuur of klachten over een behandeling, dan willen we je graag helpen. We stellen klanttevredenheid voorop, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen die je misschien kunnen helpen. Mocht je vragen hebben of problemen ondervinden, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe werkt de tandartsrekening?
Bij onze mondhygiënist praktijk, kunt u gebruikmaken van een tandartsrekening. We hebben alle prestaties die we voor u hebben uitgevoerd gecodeerd met behulp van de codes die in Nederland worden gebruikt. Deze codes bestaan uit een letter en twee of drie cijfers. Zo kunt u precies zien wat de kosten zijn voor de verschillende handelingen die tijdens uw bezoek zijn verricht. Mocht u meer informatie willen over de verschillende codes die op de tandartsrekening staan, dan kunt u altijd contact opnemen met MondZorgAmerfsoort. of direct bij https://www.mondzorgkosten.nl/tandartscodes
Niet eens met de factuur?
Bij MondZorgAmerfsoort begrijpen we dat het soms lastig kan zijn om de tandartsrekening te begrijpen. Daarom helpen we u graag de codes te interpreteren, zodat u precies weet wat u betaalt. Als u nog vragen heeft over de rekening of als u het er niet mee eens bent, vraag dan eerst aan uw tandarts om uitleg. Ook kunt u contact opnemen met de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde) voor advies. Bij MondZorgAmerfsoort staan we altijd klaar om u te helpen de tandartsrekening te begrijpen.
Ik heb een klacht – wat nu?
Als u ontevreden bent met de zorg die u ontvangen hebt bij MondZorgAmerfsoort, onze praktijk voor mondhygiënie, dan kunt u een klacht indienen bij de NVM-mondhygiënisten. Alle NVM-leden werken volgens een professionele standaard, en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Als u een klacht hebt, kun je deze indienen bij de NVM. Zij zullen u klacht behandelen volgens hun klachtenregeling. meer informatie kunt bij https://www.mondhygienisten.nl/klacht-over-je-mondhygienist/ vinden